Kallelse årsmöte – Uppdaterat 230210


Nu sitter handlingarna till årsmötet på styrelsens anslagstavla i receptionen för påseende

********************************************************

Skånsta Ryttare

Agenda – Årsmöte 2023

Tid:                                     Fredag 17 februari kl 19:00

Plats:                                  Kafeterian

Mötet inleds med en summering av föregående verksamhetsår – Ulrika Håkansson

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Behandling av ev. sektioners verksamhetsberättelser
 13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 17 andra stycket angivna antalet
 14. Val av ordförande för föreningen i den mån sådant skall förekomma
 15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 16. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
 17. Fastställande av sektioner förutom ungdomssektion (se § 23)
 18. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 19. Val på ett år av en sammankallande och två ledamöter till valberedningen
 20. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktet allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
 21. Fastställande av årsavgifter för nästkommande år
 22. Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på årsmöte
 23. Årsmötets avslutande